Mälardalens Beagleklubb
mälardalens beagleklubb

Drevprov

Här anmäler du dig och din hund till säsongens drevprov. OBS! Betalning av anmält drevprov görs till Swish 123 537 40 53 då betalningsfunktionen i SKKstart inte fungerar! Märk betalningen med hundens namn!

Våra drevprov har id-nummer:
XXX Oktober 2024
XXX KM XX-XX oktober 2024
XXX RM XX-XX oktober 2024 (Kvalificering via KM!)
XXX November 2024
XXX December 2024
XXX Januari 2025
XXX Februari 2025


mälardalens beagleklubb

Drevprovsverksamhetens yttersta syfte är avel, dvs. att vaska fram de hundar som mest gynnar utvecklingen av vår ras mot allt bättre jaktegenskaper. Vid provet gör domaren en bedömning av hundens prestation enligt våra drevprovsregler. Domarens bedömning vid drevprov i skogen är därefter föremål för en kollegiebehandling med flera andra domare närvarande. Syftet med kollegiet är att alla hundar ska få en så likartad bedömning som möjligt. Centralt sker också en genomgång av de olika LA:s bedömningar i förhållande till regelverket i samma syfte. Detta med målet att en hund ska bedömas lika från norr till söder. Slutligen skickas resultatet in till SKK för registrering. Du kan ta del av resultatet och skriva ut ditt eget exemplar av drevprovsprotokollet på www.skkstart.se.

1. För att starta på drevprov ska en hund vara ID-märkt (eller öronmärkt) och vaccinerad enligt gällande bestämmelser. Öronmärkning ska kunna avläsas av domare. LA brukar tillhandahålla Chipläsare. Fråga vid anmälan om hur detta ska gå till.

2. Arrangör fritas från allt ansvar för eventuell skada på hunden under provet och skador som hunden förorsakar, såvida det inte bevisligen funnits uppenbara brister i arrangemanget.

3. Hund ska kunna besiktigas av domaren vid provet avseende bl.a. testikelstatus, märkning och kondition efter provet.

4. Hund får starta i Unghundsklass från 12 och upp till 24 månaders ålder. Ett 1:a pris i Ukl är Championatsgrundande.

5. Efter 15 månaders ålder får hunden starta i Öppen klass och f.o.m. 24 månader måste hunden starta i Öppen klass.

6. Hunden får oavsett ålder starta på prov fram till ett 1:a pris erövrats. Efter 1:a pris är taget måste hunden ställas ut och få lägst Sufficient på utställning för att få starta på flera prov. Om hunden vid sin första start är över 24 månader och inte utställd krävs efter en drevprovsetta att hunden ställs ut och får lägst Sufficient för att resultatet ska stambokföras och för att hunden ska få fortsätta att starta på drevprov.

7. Provet får genomföras på din hemmamark (den mark på vilken du normalt jagar med din hund) fram tills hunden tagit 2 förstapris, detta gäller innan championat erövrats. Efter att championat erövrats finns inga krav på vilken provmark som används.

8. Provdag skall vid rörligt prov fastställas minst 3 dagar före provtillfälle och provmark godkännas av arrangerande lokalklubb. Du kan föreslå domare men klubben fastställer slutligt vem som ska döma.

9. För ett jaktchampionat krävs minst 3 förstapris (och lägst Good på utställning efter 15 månaders ålder), på djurslagen hare, räv eller hjort varav ett kan vara taget i Unghundsklass. För rådjur gäller fyra 1:a förstapris, två av dessa 1:a pris ska vara tagna samma provdag. Beagle kan erövra en jaktchampiontitel med endera enbart hare, rå, räv eller hjort som djurslag eller en titel med en kombination av dessa djurslag. En hund som är champion på hare kallas SEJ(Ha)Ch, på rådjur SEJ(Rå)Ch etc. och med en kombination av djurslagen kallas den SEJ(Komb)Ch.

10. Tillåtna drevdjur för beagle är hare, räv och rå och hjort. På tider då det ej är tillåtet att driva rå/hjort skall hunden vara rå/hjortren. Arrangör kan kräva RR-intyg. Detta är ditt ansvar.

11. Provdagens längd är max 7 timmar. För att få tilldelas 1:a pris skall en beagle vara lös i minst 5 timmar.

12. Prov kan uppskjutas vid alltför otjänlig väderlek (temp., snödjup etc.) enl. domarens/kollegiets bedömning utifrån gällande regelverk.

13. Anmälan till prov sker hos den klubb inom vars verksamhetsområde provet ska genomföras. Du kan föreslå provmark, domare och datum, vilket dock ska godkännas av arrangerande Lokalavdelning. Lokalavdelningarna har på sina hemsidor uppgifter om hur anmälan och startavgift skall ske och betalas. På hemsidorna får du också uppgift om vem du skall vända dig till för att få ytterligare upplysning om klubbens provverksamhet.

14. Till prov bör du ha med dig vaccinationsintyg och stamtavla och se till att ev. öronmärkning är läsbar. Glöm inte matsäcken!

15. Den som vill ha utförligare beskrivning av hur drevprov går till kan ta del av våra Drevprovsregler, som finns utlagda på  www.svenskabeagleklubben.com